top of page

หลักสูตรสำหรับครู

เป็นบริการของเราในการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับครูภายนอกที่ต้องการจะพัฒนาทักษะสมอง EFเด็กในสถาบันของตนเองให้มีEFดี ใช้เวลาอบรม 7 วัน จะเปิดอบรมเดือนละ 1 ครั้ง

สิ่งที่ครูจะได้

  • เข้าใจตนเอง สามารถประเมินEFตนเองและพัฒนาตนเองให้มีEFดีเพื่อเป็นตัวแบบให้เด็กๆ

  • สามารถวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการด้านEF เด็กของตนเองได้

  • สามารถนำไปบูรณาการและออกแบบหลักสูตรของตนเองเพื่อใช้สอนและพัฒนา EF เด็กตามวิชาที่ตนเองถนัดได้

วันแรกของโรงเรียนอนุบาล

ตัวอย่างเทคนิคการพัฒนาทักษะสมอง EFเด็กที่ครูจะได้จากการอบรม

เด็กถือเลโก้

Working Memory

ครูมีวิธีสอนแบบที่เด็กสามารถ

จดจำได้ง่าย เด็กทำตามได้

Kids in Technology Class

Shift

ครูให้โจทย์ใหม่ให้เด็กได้ฝึกคิด

และปรับเปลี่ยนวิธี

หญิงสาวที่มีบล็อกไม้

Monitor

ครูฝึกให้เด็กสังเกต

การทำงานของตัวเอง

เด็กเฝ้ามอง

Focus

ครูและบรรยากาศในห้องเรียน

ช่วยส่งเสริมให้มีสมาธิจดจ่อ

Young Basketball Player

Inhibitory

ครูฝึกการรอคอย

ให้เด็กยั้งคิดไตร่ตรอง

เด็กเล็กที่มีแว่นขนาดใหญ่

Free Trial

ให้เด็กเริ่มปรับตัว

และผู้ปกครองได้รู้จัก EF

เด็กหนุ่ม

Emotional Control

ครูสังเกตไวจึงช่วยเด็ก

ให้รู้จักจัดการอารมณ์

Young Designer

Plan & Organize

ครูเป็นตัวอย่างการวางแผน

และจัดระบบให้เด็กทำตาม

Hands on Slime

Hands-On

เน้นให้ลงมือทำเอง

จนงานสำเร็จ

เด็ก ๆ ในสวนสาธารณะ

Initiation

ครูกระตุ้นให้เด็กมั่นใจ

และเริ่มลงมือทำ

เด็กเล่นชักเย่อ

Task complete

ครูกระตุ้นให้เด็กอดทน

และพยายามทำจนงานสำเร็จ

นักศึกษานาฏศิลป์หนุ่ม

Boost Self-Esteem

สะสมความสำเร็จ

ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

แกลลอรี่การอบรมครูEF

Contact

68 Phattanakarn 14 Phattanakarn Road

Suanluang, Bangkok, 10250

(+66)065-504-6299

  • Line
  • Facebook
bottom of page