top of page

เรือตรีหญิง ธิณัฐสิริน ศรีชุมพล (ครูต้น)

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กและทักษะสมองอีเอฟ

About Us

ครูต้นเริ่มต้นจากการเปิดสอนหลักสูตรศิลปะเพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็กตั้งแต่ปี 2003 และพัฒนามาเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะสมองส่วนการบริหารจัดการ (EF) โดยใช้กระบวนการศิลปะเป็นเพียงสถานการณ์จำลองเพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะสมอง โดยในปี 2017 เราปรับรูปแบบธุรกิจให้เป็นระบบแฟรนไชส์และได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Standard) ของกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2017​ เราเป็นแฟรนไชส์ด้านการศึกษาของประเทศไทยรายแรกและเป็นรายเดียวที่สร้างหลักสูตรพัฒนาทักษะสมองส่วนการบริหารจัดการ (EF) สำหรับเด็ก ปัจจุบันเรามีทั้งสถาบันที่เป็นระบบแฟรนไชส์และสถาบันที่เป็นพันธมิตรกับเราและใช้หลักสูตรแฮนด์ออนอีเอฟ

หลักสูตรแฮนด์ออนอีเอฟเป็นการจำลองสถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กฝึกคิดแก้ปัญหาจนงานที่เป็นเป้าหมายสำเร็จได้ด้วยตนเอง ครูEFจะใช้คำถามที่หลากหลายเพื่อฝึกทักษะสมองEF ครูจะให้เด็กวางแผนและออกแบบเองพื่อให้ได้งานตามเป้าหมายและส่งเสริมให้เขาทำตามความคิดของตนเอง ครูจะให้แรงจูงใจและการเสริมแรงเชิงบวกตลอดกระบวนการ

 

ขอย้ำว่าแฮนด์ออนอีเอฟเราไม่ได้สอนศิลปะ ศิลปะเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นเพื่อฝึกเด็กเท่านั้น เมื่อเราจะฝึกให้เด็กคิดและทำเรื่องที่ยาก ถ้าเด็กรู้สึกสนุกจะฝึกง่ายกว่าดังนั้นเราจึงเลือกศิลปะมาเป็นสถานการณ์จำลองเพราะเราเชื่อว่าเด็กชอบและสนุกกับศิลปะทุกคน  แต่การสอนศิลปะทั่วไปกับงานศิลปะในหลักสูตรของเราได้ผลลัพธ์ในการพัฒนาทักษะสมอง EF ที่แตกต่างกัน

Our Vision

วิสัยทัศน์

ที่ปรึกษาแรกของครอบครัวในด้านการพัฒนา

ทักษะสมอง EF สำหรับเด็ก

(The First Counselor for Nurturing Your Child’s Executive Functions Skills)

Our Mission

พันธกิจ

1. พัฒนาทักษะสมอง EF เด็กผ่านประสบการณ์

การปฏิบัติ (Hands-on Experiences)

2. ฝึกอบรม Smart EF Teacher เพื่อทำหน้าที่

ฝึกเด็กให้มี EF ดี

3. จัดอบรมการเลี้ยงดูลูกเชิงบวก (Positive parenting) เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กมี EF ดีที่บ้าน

Our Value

ค่านิยมองค์กร

1. เป็นผู้มีทักษะสมอง EF ดี

2. เป็นผู้มีพลังบวกด้วยต้นทุนทางจิตวิทยา

เชิงบวก (Positive Psychological Capital)

bottom of page