top of page

คุณ สมฤทัย เพ็งเจริญ

ผู้บริหาร รร.กวดวิชาเดอะวิทย์ติวเตอร์ (ห้องเรียนEF)

จากประสบการณ์การสอนกวดวิชาของครูปุ้มตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6 มาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ได้เห็นพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงของ นร.แต่ละคนในแต่ละช่วงเวลา ทำให้ต้องกลับมาพัฒนาการสอนของตัวเองเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ จึงได้ตัดสินใจเข้าอบรมการฝึกทักษะการพัฒนาสมองส่วนหน้า (Executive Function) เพื่อเป็น Smart EF Teacher สามารถนำความรู้จากการอบรมมาออกแบบหลักสูตรให้นร.ได้ฝึกทักษะชีวิต และพัฒนาทักษะสมอง ผ่านการทำกิจกรรมแบบ Hands-on เพิ่มเติมจากในบทเรียนวิชาการ เพื่อให้นร.มีทักษะ EF


การได้อบรมกับ อ.ต้น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การสอนมานานช่วยทำให้เข้าใจ EF ได้อย่างดี ทำให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกนร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

087 563 4500

คุณ สมฤทัย เพ็งเจริญ
bottom of page