top of page

คุณ รัชนี เสียมไหม

ผู้บริหารสถาบันแฮนด์ออนอีเอฟ สาขาภูเก็ต

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท และการแข่งขันทางด้านวิชาการก็สูงมากขึ้น เด็กๆ จึงไม่ค่อยมีเวลาเล่นตามวัยเท่าที่ควร  เราสามารถเป็นส่วนหนี่งในการให้เด็กๆ มีกิจกรรมดีๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็กในช่วงวัยที่เหมาะสมได้ และ Hands-On EF ก็ตอบโจทย์ เพราะเป็นศูนย์ฯ ที่เปิดขึ้นเพื่อช่วยฝึกทักษะ EF ของเด็กๆ

ทักษะ EF หรือ “ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิต” จะทำให้เด็กมุ่งมั่นกับเป้าหมาย  ทั้งการเรียน การงาน และการใช้ชีวิต และยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม จึงตัดสินใจเปิดศูนย์ Hands-on EF ขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต

086-2837803

คุณ รัชนี เสียมไหม
bottom of page