top of page

คุณ ชลธิชา แพร่สิริ

ผู้บริหารแฮนด์ออนอีเอฟ สาขาปัตตานี

จากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนตั้งแต่ก่อสร้าง อาคารซันไชน์ เบรน ที่ปัตตานีที่ว่า.. จะเป็นศูนย์ที่พัฒนาทักษะเด็กด้านต่างๆ (นอกเหนือจากวิชาการ) สู่ความเป็นเลิศ ของ 3 จังหวัดภาคใต้

 

ทักษะด้านต่างๆ สู่ความเป็นเลิศนั้น ทางสายวิชาการน้องๆ เรียนเสริมกันมากมายอยู่แล้ว ที่นี่เราพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่างๆ นอกเหนือจากวิชาการ หนึ่งในนั้น คือ การพัฒนาทักษะสมอง EF หรือ ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จผ่านการเล่นศิลปะ

 

ทักษะทุกอย่างๆ จะเกิดจากการทำซ้ำๆ ซ้ำจนเกิดเป็นทักษะ ที่ Hands on EF จะเริ่มจากการฝึกให้เด็กตั้งเป้าหมาย ฝึกกระบวนการคิดเพื่อทำชิ้นงาน จนลงมือทำชิ้นงานจนสำเร็จ ประเมินตนเองจากความผิดพลาดนั้น และวางแผนเพื่อแก้ไขในครั้งต่อๆ ไป เด็กๆ จะถูกฝึกกระบวนการเหล่านี้ซ้ำๆ โดยผ่านกระบวนการเล่นศิลปะแบบมีข้อจำกัดต่างๆ จนเกิดเป็นกระบวนการทางความคิด 

ดังนั้นที่นี่ ไม่ได้ฝึกศิลปะค่ะ ฝึกกระบวนการคิดให้น้องๆ เด็กๆ ยุคนี้ จะได้คิดเป็น ทำเป็น และมีความสุขเป็น

098 891 7499

คุณ ชลธิชา แพร่สิริ
bottom of page