top of page

การสแกนลายผิวบนนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพเด็ก

Placeholder Image

Multiple Intelligences

ทฤษฎีพหุปัญญา ของดร. โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์

Placeholder Image

การสแกนนิ้วเพื่อค้นหาศักยภาพ

ภาพรวมของศาสตร์การวิเคราะห์ลายผิวบนนิ้วมือ(Dermatoglyphics Analysis)

Placeholder Image

ครูต้นค้นหาตัวตน

ทำไมต้องสแกนนิ้วค้นหาศักยภาพกับครูต้นค้นหาตัวตน

bottom of page