top of page

EFเป็นเหมือนCEOของสมองในการคิดไปข้างหน้า

ทักษะสมองEFเปรียบเสมือนเป็นCEOของสมองในการคิดไปข้างหน้าและเป็นความสามารถในระดับสูงของสมอง ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กปฐมวัยมีทักษะสมองที่เป็นCEOได้ จำเป็นต้องสร้างให้เด็กเกิดการมองแบบภาพรวม(Big Picture) โดยเป็นการมองแบบตานกมอง (Birds eye-view) เพื่อให้เด็กเห็นภาพกว้างทั้งหมด เกิดการเชื่อมโยงความรู้ ความจำและเกิดการควบคุมตนเอง (Self-Regulation)ซึ่งจะช่วยให้การทำกิจกรรมของตนเอง ตรงเป้าหมาย ทันเวลา และสามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้ การควบคุมตนเองจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของเด็ก

พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้การเล่นของเด็กเป็นการฝึกให้เด็กควบคุมตนเอง โดยผ่าน 5 ขั้นตอนที่เชื่อมโยงกันคือ

1)ให้เลือกเป้าหมายในการเล่น เช่น วันนี้อยากทำอะไร จิ้กซอร์ เลโก้ ปั้นดิน...

2)สาธิตวิธีเล่นให้เด็กเข้าใจ

3)ให้รักษาเป้าหมาย คือสนับสนุนให้กำลังใจให้ทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จ

4)การเปลี่ยนเป้าหมายจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเด็กต้องการแก้ปัญหา ไม่ใช่การทำไม่เสร็จแล้วละทิ้งหรือล้มเลิกกลางทาง

5) การสิ้นสุดเป้าหมายเมื่อทำจนสำเร็จด้วยการชมเชยหรือให้รางวัลของพ่อแม่ เน้นที่ความมุ่งมั่นตั้งใจมากกว่าที่ความเรียบร้อยสวยงาม

bottom of page