top of page

EFของพ่อแม่สามารถทำนายการใช้ความรุนแรงกับลูก

มีงานวิจัยเปรียบเทียบว่าพ่อแม่ที่มีทักษะEFดีกว่า มักใช้ความรุนแรงกับลูกน้อยกว่าและในทางตรงกันข้ามพ่อแม่ที่มีทักษะEF ด้อยกว่า มักจะใช้ความรุนแรงกับลูก "บ่อย"กว่า


พ่อแม่ที่ขาดทักษะEF เมื่อเจอปัญหาพฤติกรรมของเด็ก มักจะกำกับความคิด ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตัวพ่อแม่เองได้ไม่ดี จึงมีแนวโน้มที่จะตอบสนองด้วยการใช้ความรุนแรงในการจัดการปัญหา


ดังนั้นพ่อแม่พึงสำรวจตนเอง แล้วเสริมสร้างทักษะEFของตนเองไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะEFลูก เพื่อจะได้ไม่ต้องรู้สึกเสียใจภายหลัง่

bottom of page