top of page

5แนวทางส่งเสริมให้เด็กมีEFดี

เพราะสมองส่วนหน้าใช้เวลาในการพัฒนายาวนานที่สุด จึงต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูมาช่วยหล่อหลอมปรับแต่งวงจรประสาทเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ขอแนะนำการเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะสมองEFดีมี 5 แนวทางคือ


1.สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว ️2.การฝึกสมาธิ ฝึกเรื่องความจำพร้อมใช้ 3.ให้เด็กได้พบเจอสถานการณ์ใหม่ๆเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและการปรับตัว 4.ปกป้องเด็กจากความเครียด , ความวุ่นวายและความรุนแรง 5.ฝึกเรื่องการวางแผน ,การแก้ปัญหา, การประเมินตนเอง, การตัดสินใจและระเบียบวินัย
คุณพ่อคุณแม่ลองนำ5แนวทางนี้ไปปรับใช้ในครอบครัวเพื่อเด็กๆได้บริหารจัดการและกำกับตนเองไปสู่ความสำเร็จได้ทั้งเรื่องการเรียนและชีวิตประจำวัน

bottom of page