top of page

เด็กเล่นคือเด็กกำลังฝึกEFอยู่นะ" เชื่อไหม..เด็กเล่นคือเด็กกำลังฝึกEFอยู่ "


เมื่อการเล่นคืองานของเด็ก

งานที่เด็กจะต้องฝึกการกำกับและจัดการตนเองใน 6 ด้าน


  1. จัดการด้วยความใส่ใจ รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่

  2. จัดการอารมณ์ให้เล่นจนเสร็จโดยไม่วอกแวกไปทำอย่างอื่น แม้แม่จะส่งเสียงเรียกก็ตาม!

  3. จัดการกับการพูดคุย สนทนา ถ้าเล่นคนเดียวก็พูดเองโต้ตอบเองได้

  4. จัดการกับความกล้าลงมือทำ(เล่น)ไม่กลัว ไม่กังวล แม้จะเป็นประสบการณ์ใหม่(ของเล่นใหม่)

  5. จัดการกับความคล่องแคล่วของร่างกายในการเล่น

  6. จัดการกับการยับยั้งชั่งใจ อดทนและรอคอยได้


ซึ่งการกำกับหรือจัดการตนเองนี่แหละคือการฝึกทักษะสมองEF!

bottom of page