top of page

ฝึกEFตั้งแต่เด็กเล็กช่วยชดเชยสมองที่บกพร่องได้

การฝึกทักษะสมองEFตั้งแต่วัยเด็กเล็กจะช่วยกระตุ้นกลไกการปรับตัวตามธรรมชาติของสมองให้มีการปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อชดเชยการทำงานของสมองที่บกพร่องไป รวมทั้งช่วยลดความผิดปกติทางพฤติกรรมที่จะเกิดตามมาในภายหลังได้

เด็กกลุ่มเสี่ยงหรือเด็กที่มีความบกพร่องของทักษะสมองEFจะมีความยากลำบากในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงด้านลบที่เกิดในวัยเด็ก และจะนำไปสู่ปัญหาพฤติกรรมหรือการเกิดโรคอย่างเต็มรูปแบบในภายหลังได้


ในขณะที่เด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีทักษะ EF ที่ดีจะมีการปรับตัวที่ดี ความรุนแรงในอาการของโรคก็จะน้อยกว่า

bottom of page