top of page

น้องอายุยังไม่ถึง2ขวบ จะพามาฝึกEFที่สถาบันได้หรือยัง?

อัปเดตเมื่อ 20 เม.ย. 2564Q : "น้องอายุยังไม่ถึง2ขวบ จะเริ่มฝึก EF ได้หรือยังคะ"


A : ครูต้นขอใช้ภาพ บันได7

ขั้นสู่ศตวรรษที่ 21 ของนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จากหนังสือ "สร้างเด็กภูมิดีด้วย EF "


อายุ 1ปี - 2ปี

เป็นวัยที่เด็กยังพึ่งพาการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่ เป็นช่วงสร้างความไว้วางใจ ความรัก มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ มีความผูกพันใกล้ชิด อบอุ่น เด็กจึงควรเลี้ยงดูอยู่ที่บ้าน เล่นกับพ่อแม่ที่บ้านให้มากที่สุดค่ะ


อายุ 3 - 4 - 5 ปี

เป็นช่วงบันไดขั้นSelf, Self esteem และSelf control จะเป็นช่วงที่เด็กเริ่มสร้างตัวตนและสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและกำกับควบคุมตนเอง นั่นก็คือช่วงนาทีทองให้ฝึกกิจวัตรประจำวันต่างๆด้วยตนเองหรือการฝึกทักษะสมองEFนั่นเอง

bottom of page