top of page

การสร้างวินัยเชิงบวกเป็นวิธีการสอนเด็กในเชิงบวกที่ไม่ใช้ความรุนแรง

การสร้างวินัยเชิงบวกเป็นวิธีการสอนเด็กในเชิงบวกที่ไม่ใช้ความรุนแรงทั้งต่อร่างกายและจิตใจ

ในยุคก่อนที่เคยใช้วิธีสอนให้เด็กมีวินัยในตนเองด้วยการตำหนิ สบประมาท ดุด่า เหยียดหยามหรือทำให้อับอาย โดยเจตนาที่แท้จริงของผู้ใหญ่คือความหวังดี เจตนาดีที่ต้องการให้เด็กคิดได้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม


แต่การสร้างวินัยเชิงบวกเป็นวิธีการที่ทันสมัยในการสนับสนุน ชี้แนะ กระตุ้น แลกเปลี่ยนความรู้สึก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน มีการเสริมแรงเชิงบวก ทำให้เด็กไม่รู้สึกกดดันและผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องควบคุมให้เด็กจำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ใช้การจูงใจให้เด็กมีวินัยในตนเองด้วยวิธีการที่เป็นมิตร ในบรรยากาศครอบครัวอบอุ่นและมีพ่อแม่เป็นตัวแบบของการมีวินัยในตนเอง
ดังนั้นการสร้างวินัยเชิงบวกจึงเป็นวิธีการอบรมเลี้ยงดูเชิงบวกของพ่อแม่ที่ไม่ใช้ความรุนแรงทั้งต่อร่างกายและจิตใจเพื่อสร้างให้เด็กมีวินัยในตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง

bottom of page