top of page

การติดยาเสพติดและความก้าวร้าวเกิดจากความบกพร่องของสมองEF

นักวิชาการด้านยาเสพติดได้เผยแพร่ใน American Society of Addiction Medicine: ASAM ว่าการติดยาเสพติดและการเสพติดอื่นๆเกิดจากความบกพร่องของ Executive Functionsของสมอง

สมองEFด้านการหยุดและยั้งคิด คือการที่เด็กสามารถหยุดทำในสิ่งที่ไม่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายและมีสมาธิทำในสิ่งที่ตั้งใจจนสำเร็จตามเป้าหมายได้ หรือที่คำพังเพยโบราณบอกไว้ว่า ให้อดเปรี้ยวไว้กินหวาน นั่นเอง!

3️เทคนิคเพื่อพัฒนาทักษะสมองEFลูกในด้านการหยุดและยั้งคิดคือ 1. ฝึกลูกให้ยับยั้งความอยาก เช่น ลูกอยากเล่นของเล่นที่พี่ชายกำลังเล่น พ่อแม่ก็สอนให้ลูกรู้จักต่อคิวรอเล่นต่อจากพี่ชายแม้ว่าลูกจะร้องไห้งอแงก็ไม่ตามใจ 2. ฝึกการมีสมาธิจดจ่อต่อเนื่อง เช่น ลูกระบายสีหน้าแรกยังไม่เสร็จแต่เปลี่ยนไปเล่นเลโก้แล้วพ่อแม่ก็ต้องพูดชักชวนหรือพูดจูงใจลูกให้กลับมาระบายสีต่อจนสำเร็จ 3. ฝึกการหยุดทำสิ่งที่ยังไม่จำเป็น ณ ขณะนั้น เช่น ลูกกำลังทำการบ้านอยู่แต่ดินสอไส้หักก็เลยนั่งเหลาดินสอทั้งกล่อง พ่อแม่ก็ต้องชวนลูกให้กลับมาทำการบ้านต่อจนเสร็จ ถ้าการบ้านเสร็จพ่อแม่จะให้รางวัลโดยแถมดินสอให้เหลาอีกกล่อง


สมองEFเป็นกระบวนการทำงานระดับสูงของสมอง ดังนั้นจึงต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนาเริ่มตั้งแต่ช่วงวัยที่สมองมีการเติบโตมากกว่าวัยอื่นๆนั่นคือช่วงปฐมวัย0-6ขวบนั่นเอง

bottom of page